Participants List


Ukraine

Olga BONDARENKO
Natalia IVANIUK
Daria KAPLUNENKO
Olga KRESHCHENKO
Oleksandr MAMUNYA
Olha MARTYSH
Vadim MIKHAILYUK
Anna MIKHAILYUK
Alexander MOLOTAI
Liudmyla OLISHEVYCH
Mariya ORTYNSKA
Viktoriia OSTAPCHUK
Antonina PAKHARENKO-ANDERSON
Diana PORTNA (Non-AIPPI Member)
Irina SEMCHENKO
Elena SHAMRINA
Myroslava SLOBODIANIUK
Alla SLOBODYANYUK
Taras SLOBODYANYUK
Nataliya SOLOVYOVA
Viktoriya SOPILNYAK