Participants List


Ukraine

Olga BONDARENKO
Natalia IVANIUK
Daria KAPLUNENKO
Oleg KLYMCHUK
Olga KRESHCHENKO
Oleksandr MAMUNYA
Olha MARTYSH
Vadim MIKHAILYUK
Anna MIKHAILYUK
Alexander MOLOTAI
Yaroslav OGNEVYUK
Liudmyla OLISHEVYCH
Mariya ORTYNSKA
Viktoriia OSTAPCHUK
Antonina PAKHARENKO-ANDERSON
Diana PORTNA (Non-AIPPI Member)
Irina SEMCHENKO
Elena SHAMRINA
Myroslava SLOBODIANIUK
Alla SLOBODYANYUK
Taras SLOBODYANYUK
Nataliya SOLOVYOVA
Viktoriya SOPILNYAK