Participants List


Japan

Masatoshi ABE
Takanori ABE
Kazuo AKAOKA
Naohisa AKASHI
Yoko AKAZOME
Takuji AMANO (Non-AIPPI Member)
Fumiko ANDO
Takahiro AOKI
Yasushi AOKI
Hiromichi AOKI
Akiko ARAKI
Ian BLAKE
Roberto CARAPETO
Takeshi DESHIMARU
Naho EBATA
Takaharu FUJITA
Takashi FUJITA
Hiroyuki FUKE
Nobushige FURUHASHI
Toshiya FURUSHO
Yukio FUSE
Yingze GUAN
Sayaka HARADA
Takahiro HATORI
Takenori HIROE
Takashi HIROSE
Miho HOMMA
Hirokazu HONDA
Naruto IKEDA
HyeKyeong IM
Katsuhiko IMABORI
Yusuke INUI
Ryoichi ISHIBASHI (Non-AIPPI Member)
Sachiyo ISHIKAWA
Ryo ISHIZAKI (Non-AIPPI Member)
Akira JODAI
Hirohito KATSUNUMA
Rie KAWAI
Mariko KAWAKAMI
Shigeo KAWASAKI
Yuki KITAHARA
Sumiko KOBAYASHI
Touru KOBAYASHI (Non-AIPPI Member)
Hideto KOHNO
Satoshi KOMAMINE
Takeshi KOMATANI
Emi KONDO
Keiji KONDO
Kay KONISHI
Hiroaki KOUNO
Eiichiro KUBOTA
Ryohei KUDO
Kevin KURATA
Kaoru KURODA
Yoshiki KUROKI
Hitoshi MAEDA
Emiko MAKI
Ryo MARUYAMA
Masaharu MATSUDA
Koichi MINAMI
Mieko MIO (Non-AIPPI Member)
Mitsuko MIYAGAWA
Manabu MIYAJIMA
Reina MIYOSHI
Naoko MOCHIZUKI
Takatoshi MONYA
Masashi MORIWAKI
Ken-ichi MORIZUMI
Junko MUKOYAMA
Koji MURAI
Yoshihisa NAGAI
Takayuki NAGASHIMA
Koichi NAKA
Masaru NAKAJIMA
Takeshi NAKATSUKA
Takashi NAKAZAKI
Hiroshi NEMOTO
Nozomi NISHIMURA
Keiichi NISHIMURA
Reishi NISHIWAKI
Mayumi OGURI
Yuzuru OKABE
Sachiko OKUNUKI
Shoichi OKUYAMA
Makoto ONDA
Makoto ONO
Hisazumi ONO
Shinjiro ONO
Shigeru OSUGA
Seiji OTA
Keiichi OTA
Ryuji OTA
Atsushi SAGAWA
Reiko SAIWAI
Tomonari SAKIHAMA (Non-AIPPI Member)
Lulu SANG
Shinichi SANUKI
Masato SASAKI
Fujiko SHIBATA
Takamitsu SHIGETOMI
Yoshinori SHIMIZU
Hisao SHIOZAWA
Shuichi SHITARA
Keisuke SOEDA
Hiroyuki SUDA
Tsuyoshi SUEYOSHI
Oki SUWANO
Toshiyuki SUZUKI (Non-AIPPI Member)
Kunio TAKAGI
Yuichiro TAKAHASHI
Hideki TAKAHASHI
Takanori TAMAI
Takuya TERAKAWA
Kenji TOSAKI
Aiko TSUDA
Koichi TSUJII
Masaya TSUNO
Tatsuya TSUTSUMINO
Kunio UEDA
Shinichi UEDA
Kimihito WASHIDA
Hitoshi WATANABE
Kozo YABE
Osamu YAMAMOTO
Atsushi YAMAMOTO
Takahiro YAMAUCHI
Hidenori YANAGI
Kazuhiko YOSHIDA