Chief Judge Ryuichi Shitara, Intellectual Property High Court of Japan (JP)

judge_shitara

judge_shitara